Easiest Way to Make Delicious No Bake Tomato Feta Pasta πŸ…πŸ§€

No Bake Tomato Feta Pasta πŸ…πŸ§€.

No Bake Tomato Feta Pasta πŸ…πŸ§€ No Bake Tomato Feta Pasta πŸ…πŸ§€ highly diverse and have mind taste that unique. Few kinds of No Bake Tomato Feta Pasta πŸ…πŸ§€ recipes are also sufficient convenient to process and do not pick up lengthy. Even though not everybody likes No Bake Tomato Feta Pasta πŸ…πŸ§€ food, now some people are get attached and like the sundry No Bake Tomato Feta Pasta πŸ…πŸ§€ foods on hand. This could be seen than the number of restaurants that supply No Bake Tomato Feta Pasta πŸ…πŸ§€ as one of the dishes. You can have No Bake Tomato Feta Pasta πŸ…πŸ§€ using 9 ingredients and 6 steps. Here is how you cook that.

Ingredients of No Bake Tomato Feta Pasta πŸ…πŸ§€

 1. Prepare 8 oz of pasta you like.
 2. Prepare 1 of bell pepper.
 3. You need 1/2 of onion.
 4. You need 4 oz of feta cheese.
 5. You need 2 of eggs.
 6. You need 1 can of diced tomato.
 7. You need 4 of garlic cloves.
 8. It's 2 tbsp of olive oil.
 9. You need of Salt and pepper to taste.

No Bake Tomato Feta Pasta πŸ…πŸ§€ step by step

 1. Cook pasta on a medium size pot (salt added at boiling). When the pasta is fully cooked, take out the pasta from water and set it aside for later..
 2. Cut the bell pepper to small pieces. Cut the onions to thin slices. Chop the garlic..
 3. Heat up a pan and add olive oil. Then add garlic and cook on medium high heat. When the garlic is cooked through, add peppers and onions. When onions and peppers are cooked soft, add diced tomato. Mix well..
 4. Break feta cheese log to small pieces, and spread out on the pan. Crack 2 eggs on the pan, then mix all ingredients immediately and continue cooking for 2-3 minutes..
 5. Add pasta to the pan and mix well. Continue cooking for 1-2 minutes..
 6. Delicious tomato feta pasta ready to serve!.

Got ingredients for making No Bake Tomato Feta Pasta πŸ…πŸ§€ recipes is also not difficult. You can easily get the main ingredients at the nearest supermarket and even on the market. There are many kinds of No Bake Tomato Feta Pasta πŸ…πŸ§€ that are easy and fast to process into delicious serving. You can always practice this No Bake Tomato Feta Pasta πŸ…πŸ§€ recipe at home, and can provide it to your children and extended family. If you want to cook different foods on our website, we prepare sundry types of food recipes which are of certainly very delicious and enjoyable to enjoy, please try them.
Post a Comment

0 Comments